Sundbyberg stad

översyn fastighetsverksamhet


Uppdragsbeskrivning

Syftet med arbetet var att se över stadens fastighetsverksamhet och lokalförsörjning.

Analyser och leveranser omfattade följande:
- Organisationsstruktur och dimensionering
- Definition av ansvarsfördelning och styrmedel
- Utvärdering av strategi för att äga, hyra eller sälja
- Översyn av hyressättningssystem och förslag till förbättringsåtgärder
- Lönsamhetskalkylering

Genomförande

Uppdraget genomfördes genom översyn av befintligt system för fastighetsverksamheten och lokalförsörjningen genom inläsning av struktur- och policydokument. Förbättringsåtgärder och ny strategi lades fram baserat på djupintervjuer med relevanta personer i organisationen samt Newsecs branschkunskap.

Liknande Referenscase