• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Hållbarhet är vår ledstjärna

På Newsec är vi fast beslutna att göra en insats för samhället och planeten och bidra till en hållbar framtid.

Byggnader genererar nästan 40 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket gör fastighetssektorn till en viktig aktör och en bidragande orsak till miljöpåverkan. Klimatförändringarnas allvar och omfattning visar att vi måste anpassa våra beteenden, företag och samhällen för att säkra en hållbar framtid och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över nivåerna före den industriella revolutionen. Branschens påverkan är inte begränsad till klimatförändringarna, utan den ansvarar också för en betydande resursförbrukning och bidrar till minskad biologisk mångfald, antingen direkt på eller utanför byggarbetsplatser genom t.ex. utvinning av naturresurser för bygg- eller byggserviceverksamhet. De negativa konsekvenserna av dessa faktorer, liksom den nuvarande negativa geopolitiska, ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga utvecklingen, kräver både kort- och långsiktiga svar. Det finns fortfarande mycket att tänka på och ta itu med, både för branschen och för oss. Vi tar oss an dessa utmaningar och fokuserar på att hjälpa våra kunder att skapa en hållbar och motståndskraftig framtid.

På Newsec har vi åtagit oss att arbeta mot alla FN:s hållbarhetsmål, och de har utgjort ett styrande ramverk för vår hållbarhetsstrategi. Vi ser att vi har mest att bidra med till följande mål:

Hur vi gör skillnad och skapar värde

Som en stor aktör inom fastigheter och förnybar energi har Newsec en konkret och mätbar påverkan på de samhällen där vi verkar. Vår påverkan och vårt ansvarstagande sker i de tjänster vi erbjuder våra kunder, men också i kraft av att vi är ett stort företag med nära 2 700 medarbetare på sju marknader.

Hållbarhet är riktmärket för oss och vi arbetar för att integrera hållbarhet i allt vi gör. Newsecs hållbarhetsmål är en del av vår övergripande affärsstrategi och styr vår dagliga verksamhet. Våra mål beskriver den framtid vi vill se, den riktning vi vill gå i och vad vi åtar oss att uppnå.

Hur vi hjälper våra kunder

Vi är övertygade om att en hållbar verksamhet är en som har positiv inverkan på människors liv, samt samhället och planeten i stort. Att vara hållbar innebär att kunna hantera framtidens utmaningar. Det innebär också en förmåga att förstå komplexiteten i vår värld. Som marknadsledare i en bransch i förändring har vi storleken och möjligheterna att göra skillnad på riktigt. Värdeskapande och hållbar tillväxt är naturliga och integrerade delar av vår verksamhet, eftersom vi aktivt arbetar för att skapa positiv förändring i nära samarbete med våra kunder. Vi utmanar ständigt oss själva och våra kunder att förändra hur branschen fungerar.

Istället för att fokusera på problemen fokuserar vi på de otaliga möjligheter som följer med att vara hållbar. För att göra hållbara framsteg stöttar vi våra kunder inom bland annat energioptimering, strategisk hållbarhetsstyrning, insikter och analyser och med rådgivning kring investeringar i förnybar energi och elektrifiering.

Vi tror att vi på allvar kan påskynda förändring genom att ständigt göra insatser för att ge våra kunder bättre insikter - så att de kan fatta mer välgrundade beslut och fullt ut stötta dem i övergången till koldioxidneutrala fastigheter, en renare bransch och en hållbar byggd miljö.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste Hållbarhetrsrapport (på engelska).

Vi tar ansvar för våra egna koldioxidavtryck

Förändring måste komma inifrån. Därför anser vi på Newsec att det är viktigt att granska våra egna beteenden och miljöavtryck från vår interna verksamhet för att kunna ta en aktiv roll i övergången till en koldioxidneutral framtid. Vi är fast beslutna att sträva mot netto-nollutsläpp från vår interna verksamhet. Vi arbetar för närvarande med att utvidga vår plan för netto-nollutsläpp till att omfatta större delar av utsläppen från vår värdekedja. Vi kommer att följa utvecklingen och regelbundet se över planen för att säkerställa att vi är på rätt spår för att uppfylla vårt åtagande om netto-nollutsläpp.

Newsec har undertecknat FN:s Global Compact 2022, som en del av vårt ökade fokus på hållbarhet. Genom att förbinda oss till initiativets tio principer skrider vi till handling och arbetar för en hållbar och motståndskraftig framtid.