• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

ESG Marknadsrapport Maj 2024

Under början av 2024 genomförde Newsec en omfattande enkätundersökning riktad till hållbarhetsansvariga inom fastighetsbranschen. Syftet var att utvärdera förberedelserna inför de nya rapporteringskraven enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Resultatet visar att det finns stora variationer i hur långt bolagen har kommit i förberedelserna, sammantaget är det ett fåtal som känner sig helt redo för de kommande kraven.

Ur rapporten

Enkätundersökningen inkluderade svar från en bred representation av fastighetsaktörer, inklusive börsbolag, privata fastighetsföretag, fonder, institutioner och den offentliga sektorn. Endast 6% av respondenterna uppgav att de är redo för CSRD-rapporteringskraven, medan 13% inte alls är förberedda och 81% arbetar fortfarande med förberedelserna.

Dubbel väsentlighetsanalys: Ett centralt steg

En viktig del av CSRD är genomförandet av en dubbel väsentlighetsanalys, som ingår i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) 1. Analysen innebär att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som påverkar och påverkas av verksamheten, och den ligger till grund för både hållbarhetsarbetet och rapporteringen. Hittills har 39% av respondenterna genomfört en dubbel väsentlighetsanalys, medan 45% har påbörjat arbetet. De återstående 16% har ännu inte inlett analysen.

Klimatrisker i fokus

En annan nyckelfaktor i hållbarhetsrapporteringen är hanteringen av fysiska klimatrisker. Enligt Newsecs undersökning har 48% av de tillfrågade fastighetsbolagen genomfört en kartläggning av dessa risker. 39% är mitt uppe i processen och 13% har ännu inte påbörjat arbetet. Den höga andelen som har kommit långt i kartläggningen kan delvis förklaras av tidigare händelser, som översvämningen i Gävle 2021, som belyste vikten av att förbereda sig för klimatrelaterade risker.

Sociala indikatorer får mindre uppmärksamhet

Enligt CSRD förväntas företag även ta ökat socialt ansvar, vilket inkluderar att mäta och rapportera sociala nyckeltal. Enbart 19% av de tillfrågade företagen tar full hänsyn till sociala indikatorer i sina fastighetsområden. Att mäta dessa indikatorer är utmanande, men nödvändigt för att bidra till hållbar utveckling på lokal nivå.

Hållbarhet som en del av affärsstrategin

Utöver de regulatoriska kraven är det också andra faktorer som driver företagens hållbarhetsarbete. Enligt undersökningen anser mellan 75 och 80 procent av respondenterna att hållbarhet är en integrerad del av deras strategi, med krav från styrelser och ägare som viktiga drivkrafter.

Tillgång till fördelaktig finansiering och regulatoriska krav, såsom CSRD och EU-taxonomi, påverkar också hur finansiella resurser allokeras. Endast 30% av respondenterna ansåg att krav från hyresgäster är en betydande faktor, men det är troligt att detta kommer att öka i betydelse i framtiden.

Resultaten från Newsecs enkätundersökning visar att en betydande andel redan ha genomfört den dubbla materialitetsanalysen och kartlagt fysiska klimatrisker. Å andra sidan ligger de flesta efter när det gäller mätning och uppföljning av sociala indikatorer. På en aggregerad nivå anser endast 6% att de är redo för rapporteringskraven, medan en klar majoritet fortfarande befinner sig i förberedelsefasen. Förklaringen är troligen den omfattande datamängd och information som företagen behöver samla inför rapporteringen.

Detaljer

Publiceringsdatum

240523

Språk

Svenska

Tags

Senaste rapporter

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.