Finns inga snabba lösningar på komplexa energiproblem

Regeringen beskriver energisituationen i Sverige som akut. Nu uppmanas hushållen att minska sin elanvändning. Man pratar till och med om bortkoppling.

Christoffer Börjesson
21 december 2022

Fastighetsbranschen står inför en stor utmaning kopplat till att ställa om sina fastigheter till mer klimatsmarta och energieffektiva fastigheter. Ökade el- och energikostnader, effektbrist samt allt högre ställda hållbarhetskrav ställer krav på nya innovativa lösningar. Samtidig kommer EU med nya energieffektiviseringskrav och certifieringssystemet förändras löpande. Det finns med andra ord ingen ”quick-fix”.

Utmanande tid
I denna utmanade tid, med både höga energipriser och elbrist, så är det många som försöker fånga snabba vinster med att kommunicera enkla lösningar på komplexa problem.

Som fastighetsägare har man ett bra tillfälle att resonera mer långsiktigt och blicka framåt, det finns saker som går att påverka positivt i detta läge.

En gemensam utmaning för branschen är att det är svårt att skapa en helhetsbild och översyn av ett komplext problem. Ett exempel är att fastighetsbranschen står för 30–40 % av alla koldioxidutsläpp. Bryter man ner denna fakta så kan man säga att cirka 80–90 % av det är kopplat till nyproduktion och renovering, men enbart 10–20 % är kopplat till driften.

Den klimatpåverkan som är kopplad till den köpta energi genom el och fjärrvärme, kommer energibolagen att på sikt ställa om till grön och klimatneutral energi. En fråga som fastighetsbolag inte kan påverka så mycket just nu.

Media har fokus
En annan del av energiutmaningen är kopplat till att fastighetsbranschen också står för cirka 30–40 % av all elanvändning i Sverige, där man behöver åtskilja verksamhetsenergi och fastighetsenergi. Av fastighetsrelaterad el, hur mycket är kopplat till småhus och hur mycket är kopplat till redan renoverade projekt.

Media har högt fokus på elfrågan, där också uppvärmning utgör ett stort energibehov. Även om debatten just nu är fokuserad kring el så blir risken att man som fastighetsägare glömmer prioritera energianvändningen fjärrvärme, som kan utgöra en majoritet av kostnaden och energibehovet. Att fokusera åtgärder mot det som drar mest energi och påverkar kostnaden till största del bör således vara fokus.

Med andra ord så är de övergripande rapporterna i dagsläget för högupplösta vilket gör det svårt att bryta ut vad man som fastighetsägare kan påverka och reducera. Här finns ett bra tillfälle att ta ägarskap över kostnader och energianvändningen i sitt bestånd.

Komplexa system
Dagens kommersiella byggnader och flerfamiljsbostäder är komplexa system med simultan användning av el, värme, kyla och vatten. Det är en utmaning att få en korrekt helhetsbild av fastigheters resursutnyttjande och funktionalitet samt vilka åtgärder som är mest lönsamma ur ekonomiska, hållbarhetsmässiga och tekniska perspektiv.

Tekniksprång, digitalisering och data genererad av de tekniska systemen skapar förutsättningar för rätt insikter och rätt beslut i rätt tid, där tekniskt underbyggda beslut fattas utifrån ett bolagsperspektiv.

I detta arbete är tydliga och målinriktade strategier och kunskap inom organisationen och samverkan med omvärlden en viktig del i denna utmaning för en grön omställning. Att fokusera på inriktning och mål, där kvalitet och metod är centralt, kommer vara en betydande del i att lyckas.

Med ökad komplexitet i form av nya prismodeller och kostnader, nya myndighetskrav och alltmer komplexa system i fastigheten så krävs god insyn och överblick för att förstå sin affär. För att möjliggöra detta kan det till exempel handla om systemstöd för:

  1. Teknisk- och maskinell mätning av energi i form av el, värme, vatten och kyla som kan urskilja fastighet- och verksamhetsenergi, samt inom rimligt djup analysera kostnader.

  2. uppkopplad automation för att kunna optimera och styra anläggningen utifrån omvärldens förändringar samt fastighetens påverkan.

  3. möjligheter att ”integrera” olika smarta styrningar och applikationer, där man som fastighetsägare kan följa påverkningen och effekterna.


AI ny trend
Just nu är det en trend att med AI styra sin el- eller värmeanvändning. Jag uppmuntrar till att backa bandet något och fundera över om AI är lösningen om man inte riktigt är säker på vad som eventuellt utgör ett problem, eller om det är den bästa lösningen på det problemet. Vad får en AI-lösning kosta i jämförelse med det värde som skapas och är detta rätt lösning för att hantera en större och komplex bild.

Energioptimering handlar främst om att skapa förutsättningar, med hjälp av digital infrastruktur i fastigheten. Det gör man tillexempel med mätteknik, automation och styrande centrala funktioner. Den andra delen är att kunna beräkna och styra utifrån vissa parametrar. Därefter kommer injustering, optimering samt viss typ av underhåll som isolering, tätning och så vidare, när du fastställt att det är värmen som är problemet.

När man har rätt mätteknik kan man synliggöra vad som är teoretiskt möjligt att ”spara” med AI. Man kan sammanfatta diskussionen med att det finns ett behov av att synliggöra vad som är teoretiskt möjligt att ”spara” med AI. Hur mycket den påverkar är också i slutändan det värde som synliggörs och bör efter det prissättas.

Fastighetsägare kan med fördel fokusera lika mycket effektrådgivning som energirådgivning. För att göra saker mer energieffektiva så har man också en möjlighet att med mätteknik få effektinsikter. För att möjliggöra detta kan man sätta en strategi och systemtänk på bolagsnivå, fastighetsnivå och stadsnivå.

Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator