Fastighetsägare ska inte arbeta med energieffektivisering

2 juni 2022

Med ökade energikostnader och förändringar i energisystem så växer debatten om energieffektivisering. Allt ifrån energistöd till att vi måste minska energianvändningen. Nu sticker jag ut, men jag anser att det inte bör vara fokus på energieffektivisering, utan kostnadseffektivisering av energiförsörjningen. Gärna i kombination med ökad nyttjandegrad av de ytor vi behöver. Fastighetsägare står inför valet att minska energikostnaden eller öka nyttjandegraden av de ytor där vi använder energi, samt bibehålla rätt inomhusklimat. Det är risk att man suboptimerar och tänker kortsiktigt, missar den digitala- och energitransformation som behövs långsiktigt om vi fokuserar på ordet energieffektivisering. Varför?

Den första frågan är såklart vad är skillnaden mellan energieffektivisering och energikostnad? Fastighetsägare kan göra investeringar för att minska energianvändning, men som bidrar till ökade kostnader. Exempelvis genom övergång från fjärrvärme till bergvärme utan optimala förutsättningar i mark eller byggnad. Detta innebär visserligen minskad värmeenergi från lokalt ”monopol”, men samtidigt ökad elanvändning och ökad exponering mot en energimarknad under omställning. Det kan initialt varit en god idé, men med dagens förutsättningar sluta i att det mest kostnadseffektiva är att stänga av anläggningen. Kapitalkostnaden för anläggningen kvarstår och även om den inte direkt faller inom ”driftskostnader” finns en tydlig koppling till kostnadseffektiv energiförsörjning. 

Är det en fråga om energieffektivisering, jag anser att det är bättre att prata om resurseffektivisering som omfattar energi, människor och specifikt kostnader. Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator


På samma sätt kan jakten efter kWh driva igenom åtgärder som sparar energi vid fel tidpunkter. Tillgång och efterfrågan påverkar kostnadsnivå. Antingen genom marknadsmekanismer eller genom fysiska förutsättningar där maxkapacitet hos leverantör styr kapitalkostnad för produktionsanläggning, el- eller fjärrvärmenät. 

Ett tredje exempel är när kvalitet i exempel rumsklimat påverkas och andra resurser tas i anspråk samtidigt som energianvändning minskar. Med missnöjda kunder som resultat och vad de kostnaderna bidrar till.

Finns en risk

Det finns en risk i detta akuta läge att man som fastighetsägare söker snabba lösningar. Lösningar som långsiktigt inte ger förutsättningar att möta omvärldens förändringar eller bidrar till att etablera en infrastruktur som gör det möjligt att arbeta resurseffektivt.

Som fastighetsägare är det nu tillfället att etablera en infrastruktur och bolagsstrategi gällande hur man ska arbeta med energi och drift. Utifrån kan man sen skapa förutsättningar att få datadrivna insikter om vilken kostnad man ska arbeta med – värme, vatten eller elaffären. Fastighetsbolag behöver en vägvisare och metodik för att bli ett energismart bolag som arbetar med sin digital- och energitransformation i sitt bestånd, med fokus på mål och inriktning, snarare än underhållsplaner och energiprojekt.

Fastighetsägare kommer också med stor sannolikhet öka sin elanvändning då man blir en del i energiförsörjningen av transportindustrin när denna elektrificeras. Att veta vilken effektkapacitet man har och därmed potential för detta nya område bör ha stor prioritet kopplat till driftstrategi.

Risk är att du arbetar med fel åtgärder då du som fastighetsbolag inte vet om det är värme, vatten eller elaffären som är största kostnaden och varför. Ökade effektkostnader kräver att du mäter för att veta din effekt och vad som bidrar till den.

En utmaning

Jag skulle säga att säga att fastighetsägare som inte har rådighet eller insikten över vad som påverkar energikostnader, eller saknar förutsättningar att arbeta med påverkan på det som kostar, har svårigheter. En utmaning kommer att vara att säkerställa minskade driftkostnader med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna. Att minska inomhuskomforten kommer troligen inte hyresgäster gå med på, när deras syfte till exempel kan handla om att locka sina medarbetare till kontoret.

Slutsats: Fokus på att öka nyttjandegraden i fastigheten samt ha koll på vad som kostar – värme, vatten, kyla, ventilationen i beståndet, med kontroll över inomhusklimatet. För det behövs en digital infrastruktur i fastigheter och för att möjliggöra det behövs med stor sannolikhet en plan för en digital- och energitransformation av fastighetsbeståndet. En plan som hänger ihop och skapar flera nyttor och värden. Främst bidrar det till ägarskapet att möta ett förändringar i omvärldens priser och förutsättningar. 

Christoffer Börjesson
Head of Newsec Digital Accelerator